Verksamhet

Information om verksamheten

Archelon Natural Resources AB (publ) har som affärsidé att starta råvarurelaterade projekt och, om förutsättningarna bedöms vara gynnsamma, bolagisera dessa för att därefter få dem listade på lämplig marknadsplats för aktiehandel. I anslutning till detta bedrivs prospektering i egen regi eller i samarbete med partners. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt realiseras under ordnade former. Bolaget har sitt säte i Göteborg.

Archelon Natural Resources övergripande syfte är att identifiera, förvärva, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Projekten ska i första hand finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

Archelon Natural Resources arbetar fortlöpande med att utvärdera nya projekt, där mineralprospektering ingår som en viktig del. Syftet är att skapa tillgångar som efter värdetillväxt ska kunna realiseras under ordnade former. Viktiga kriterier är att projektet eller bolaget ska vara lämpligt för utdelning och ha tillräcklig substans för efterföljande listning på en marknadsplats för aktiehandel. I samband med introduktion av nybildade bolag strävar Archelon Natural Resources alltid efter att tilldela aktieägarna ett direktägande. Därutöver kan bolaget genom direkta investeringar delta med olika stort ägarintresse i redan existerande bolag inom verksamhetsområdet.

Bolaget innehar ett antal undersökningstillstånd avseende bland annat sällsynta jordartsmetaller. Bolagets övriga tillgångar omfattar en aktieportfölj bestående av större och mindre innehav i ett antal företag inom verksamhetsområdet ”natural Resources”. Mer information om aktuell aktieportfölj kan läsas i Archelon Natural Resources senaste publicerade kvartalsrapport.