Om Archelon

Affärsidé

Övergripande affärsidé är att exploatera georesurser genom att identifiera, förädla och skapa mervärden i råvarubaserade projekt, företrädesvis inom gruv- och mineralsektorn. Syftet är att genom prospektering i egen regi och i samarbete med andra aktörer upparbeta mineralfyndigheter med potential att utvecklas till ekonomiskt bärkraftiga gruvprojekt.

Alternativt kan Archelon förvärva och vidareutveckla råvarutillgångar, eller därmed förknippad verksamhet, som ur ett marknadsmässigt eller finansiellt perspektiv bedöms ha förutsättningar att utvecklas på ett för aktieägarna och Bolaget gynnsamt sätt. Den egna verksamheten ska så långt som möjligt finansieras via avkastning från gjorda investeringar.

Råvaruprojekt är till sin natur beroende av stora investeringar. Avsikten är inte att på egen hand driva projekten. När något projekt nått den nivå där större investeringar är nödvändiga kommer, givet vissa undantag, detta att antingen avyttras eller drivas med samarbetspartners.

Bolagets historik

Archelon Natural Resources AB (publ) (ANR) bildades som ett helägt dotterbolag till Archelon AB (publ) (Archelon) i april 2021 efter att styrelsen träffat villkorat avtal om omvänt förvärv av Qlosr Group AB (publ). Avtalet innebar att all verksamhet i Archelon skulle överlåtas till det nybildade dotterbolaget ANR som därefter skulle delas ut till Archelons aktieägare. Affären godkändes vid Archelons årsstämma den 25 maj 2021 då Archelon även bytte namn till Qlosr Group AB (publ) med ny verksamhet. Utdelningen av ANR verkställdes per avstämningsdagen den 1 juni 2021. Archelons tidigare verksamhet drivs numera i ANR och ANRs aktier är listade på NGM Nordic SME. På denna hemsida redovisas bland annat olika projekt, pressreleaser, delårsrapporter och årsredovisningar som, innan det omvända förvärvet av Qlosr genomfördes, tillhörde Archelon. Detta för att bevara kontinuitet och beskriva på vilken bakgrund ANR vilar.”